Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Zabrzu (KMP Zabrze) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-08 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jarosław Ryborz, adres poczty elektronicznej jaroslaw.ryborz@zabrze.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 432 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, w której interesanci mogą załatwić sprawy, znajduje się przy ul. 1-go Maja 10, 41-800 w Zabrzu. Ponadto interesanci mogą również załatwić sprawy na jednym z pięciu komisariatów: KP I przy ul. 3-go Maja 53, KP II przy ul. Trocera 36, KP III przy ul. Wolności 438, KP IV przy ul. Tarnopolskiej 73 oraz KP V przy ul. Krakowskiej 11. Siedziba Komendy oraz podległe komisariaty oznaczone są nazwą na tablicy informacyjnej budynku, dodatkowo przed wejściem do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu znajduje się baner, na którym widnieje logo Policji i nazwa komendy.

Do wejścia głównego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej i prawej stronie znajdują się ścienne poręcze, które umożliwiają wejście do budynku w tym osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących oraz tracących wzrok. Przed schodami nie znajduje się żaden dzwonek przywoławczy lub winda, która umożliwiłaby dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Taka osoba będzie wnoszona z wózkiem do budynku.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po lewej stronie widoczne jest okno pomocnika dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Ponadto zastępca dyżurnego ma z pomieszczenia wgląd na obraz z kamery obejmującej hol jednostki oraz wejście do komendy.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia, przy oknie na stoliku znajduje się jeden aparat telefoniczny, z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komendy i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Policjant lub pracownik cywilny może wykonać czynności z sobą poruszająca się na wózku lub mającą problemy z chodzeniem w pomieszczeniu znajdującym się przy stanowisku pomocnika dyżurnego. Obecnie pokój jest zajmowany na czas remontu przez policjantów wydziału PG ale w sytuacjach wyjątkowych, jest on udostępniany w celu wykonania czynności z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z chodzeniem. By do niego dotrzeć trzeba pokonać trzy schody w górę, nie ma żadnych poręczy oraz podjazdów. Obok tego pomieszczenia znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wzdłuż ul. 1-go Maja wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest podłączona do sieci informatycznej według zaleceń KWP Katowice.

 

Do wejścia głównego Komisariatu Policji I w Zabrzu prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się murek oporowy, które może umożliwić wejście do budynku w tym osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących oraz tracących wzrok. Przed schodami nie znajduje się żaden dzwonek przywoławczy lub winda, która umożliwiłaby dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Taka osoba będzie wnoszona z wózkiem do budynku.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po lewej stronie widoczne jest okno dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Ponadto dyżurny ma z pomieszczenia wgląd na obraz z kamery obejmującej hol jednostki oraz wejście do komisariatu.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


 

Wejście główne do Komisariatu Policji II w Zabrzu znajduje się bezpośrednio z chodnika, natomiast za drzwiami znajdują się schody. Przy schodach znajduje się ścienna poręcz (po lewej stronie) oraz winda (po prawej) dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, która na dzień dzisiejszy jest zepsuta i czeka na naprawę od 2019 roku. Przed schodami nie znajduje się żaden dzwonek przywoławczy. Taka osoba sama obsługuje windę.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po prawej stronie widoczne jest okno dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Ponadto dyżurny ma z pomieszczenia wgląd na obraz z kamery obejmującej hol jednostki oraz wejście do komisariatu.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Policjant lub pracownik cywilny może wykonać czynności z sobą poruszająca się na wózku lub mającą problemy z chodzeniem w pomieszczeniu znajdującym się przy stanowisku dyżurnego. Obok stanowiska dyżurnego znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


 

Wejście główne do Komisariatu Policji III w Zabrzu znajduje się bezpośrednio z chodnika, natomiast za drzwiami znajdują się schody. Przy schodach znajduje się ścienna poręcz, która może umożliwić wejście do budynku w tym osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących oraz tracących wzrok. Przed schodami nie znajduje się żaden dzwonek przywoławczy lub winda, która umożliwiłaby dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Taka osoba będzie wnoszona z wózkiem do budynku.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po lewej stronie widoczne jest okno dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Brak monitoringu uniemożliwia podgląd na hol jednostki oraz wejście do komisariatu.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Policjant lub pracownik cywilny może wykonać czynności z sobą poruszająca się na wózku lub mającą problemy z chodzeniem w pomieszczeniu znajdującym się przy stanowisku dyżurnego. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Wejście główne do Komisariatu Policji IV w Zabrzu znajduje się bezpośrednio z chodnika, natomiast za drzwiami znajdują się schody. Przy schodach znajduje się ścienna poręcz, która może umożliwić wejście do budynku w tym osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących oraz tracących wzrok. Przed schodami nie znajduje się żaden dzwonek przywoławczy lub winda, która umożliwiłaby dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Taka osoba będzie wnoszona z wózkiem do budynku.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po lewej stronie widoczne jest okno dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Brak monitoringu uniemożliwia podgląd na hol jednostki oraz wejście do komisariatu.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Do wejścia głównego Komisariatu Policji V w Zabrzu prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Przy schodach oraz podjeździe znajdują się poręcze, które mogą umożliwić wejście do budynku w tym osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących oraz tracących wzrok.

W holu głównym znajdują się krzesła. Po prawej stronie widoczne jest okno dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Kamery monitoringu skierowane na wejście główne oraz hol uległy awarii (wysłano formularz zgłoszeniowy do WIiR KWP w Katowicach w dniu 23.01.2020 r.).

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komisariatu i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Obok stanowiska dyżurnego znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Roger Opat, adres poczty elektronicznej roger.opat@zabrze.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 432 16.

Powrót na górę strony