Ochrony Danych

Ochrona Danych Osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Miejski Policji w Zabrzu
Siedziba i dane kontaktowe: Komenda Miejska Policji w Zabrzu z siedzibą przy ul. 1-go Maja 10
w Zabrzu, kod pocztowy 41-800.
2. Inspektorem ochrony danych jest:
sierż. sztab. Wojciech Kowalski

zastępstwo: asp. Paweł Sarnecki


Dane kontaktowe: Komenda Miejska Policji w Zabrzu z siedzibą przy ul. 1-go Maja 10

 tel. 47 8543 216 ,
e-mail: iod@zabrze.ka.policja.gov.pl


3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Zabrzu bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcia umowy.
4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Miejski Policji w Zabrzu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Miejski Policji w Zabrzu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Komendant Miejski Policji w Zabrzu przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 roku poz. 21).
10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Ograniczenia stosowania RODO. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 roku poz. 164, ze zm.) ogranicza się stosowanie:
a) art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
b) art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
c) wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie:
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 roku poz. 125), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest
Komendant Miejski Policji w Zabrzu
Siedziba i dane kontaktowe: Komenda Miejska Policji w Zabrzu z siedzibą przy ul. 1-go Maja 10
w Zabrzu, kod pocztowy 41-800.
2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu sprawuje:
Inspektor ochrony danych: 

sierż. sztab. Wojciech Kowalski

zastępstwo: asp. Paweł Sarnecki


Dane kontaktowe: Komenda Miejska Policji w Zabrzu z siedzibą przy ul. 1-go Maja 10

 tel. 47 8543 216 ,
e-mail: iod@zabrze.ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu
W  Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony